Dežurstvo

DEŽURSTVO UČITELJEV
Učitelji dežurajo po razporedu v času od 7.30 do 13.50 v avli šole in na šolskih hodnikih ter v kuhinji v času malice in kosila.

DEŽURSTVO UČENCEV
Dežurni učenec je lahko le tisti, ki vestno izpolnjuje vsa navodila. Dežurajo učenci 7., 8. in 9. razreda v avli šole od 7.30 do 13.45. Dežurstvo je odgovornost, nagrada in čast. Osnovna skrb dežurnega učenca je kontrola pri glavnem vhodu. Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo, obiskovalcem posreduje podatke o poslovnih prostorih, učilnicah, kjer se izvaja jutranje varstvo, varstvo vozačev, podaljšano bivanje ali pouk, zapiše učence, ki zamudijo pouk ali ga predčasno zapustijo, kontrolira učence, ki se med urami pouka sprehajajo po šoli, srbi za garderobne omarice učencev,odnese malico pred 1. in 2. razrede, ugasne luči na hodnikih in straniščih, poskrbi za red v avli in na hodnikih ter nadzira kolesa v kolesarnici, skrbi za red in čistočo v straniščih.
Prav vsi prispevamo k dobremu počutju in urejenosti na naši šoli, zato ne varčujmo z nasmehom in lepim odnosom do vsakogar in vsega!

Vsi mi prispevamo k dobremu počutju na naši šoli, zato naj tudi dežurni učenec ne varčuje z nasmehom in lepim odnosom do vsakogar!

NALOGE DEŽURNEGA UČENCA

 1. Začetek dežurstva ob 7.30, zaključek 13.50.
 2. Vrstni red dežurnih določi razrednik, zato se učenci ne smejo sami dogovarjati oziroma iskati zamenjav.
 3. Osnovna skrb dežurnega učenca je kontrola pri glavnem vhodu.
 4. Dežurni skrbi za garderobo učencev 1. in 2. triade. Vsako uro pregleda njihove omarice; manjši nered uredi sam, na večjega pa takoj opozori dežurnega učitelja.
 5. Prijazno sprejme vsakogar, ki obišče šolo: vstane in ga prijazno pozdravi, zapiše ime in priimek, namen obiska ter mu pokaže pot na želeno mesto. Prijazno se poslovi, ko gost odhaja iz šole. Na list zapiše tudi učenca, ki zamudi pouk ali ga predčasno zapusti (zapiše ime in priimek, čas, razlog zamude ali odhoda).
 6. Kontrolira učence, ki se med urami pouka sprehajajo po šoli, jim svetuje; na list zapiše njihovo ime in priimek, čas in vzrok odsotnosti od pouka.
 7. Ob 9.45 odnese malico v 1. in 2. razrede, po končanem odmoru pa zapre vrata omaric, ugasne luči na hodnikih in straniščih, poskrbi za red v avli in na hodnikih ter nadzira kolesa v kolesarnici.
 8. Med odmori pomaga dežurnemu učitelju pri vzdrževanju reda in discipline. Skrbi za red in čistočo v straniščih.
 9. Dežurni je pomemben člen EKOŠOLE in s tem zgled drugim učencem. Opozarja jih na pravila šolskega in hišnega reda. Učence, ki kršijo šolski in hišni red zapiše na list. V primeru hujših prekrškov oziroma povzročitve škode mora dežurni učenec takoj obvestiti dežurnega učitelja oziroma pomočnico ravnatelja.
 10. V primeru pisnega ocenjevanja znanja mora dežurni učenec o tem obvestiti razrednika in poiskati zamenjavo. Učenec, ki bo nadomeščal dežurnega, pa se pred pričetkom dežuranja dogovori z učiteljem ure, pri kateri bo odsoten.
 11. Mesto dežurnega učenca je namenjeno izključno opravljanju dežurnega dela. Vsak dežurni mora poskrbeti, da ga drugi učenci pri tem ne motijo in se pri njem ne zadržujejo. Razrednik določi učenca, ki sme dežurnega obiskati in ga seznaniti z delom pri pouku.
 12. Po končanem dežurstvu se učenec in dežurni učitelj pogovorita o opravljenem dežurstvu (o uspešnosti opravljenega dela, pohvalah, grajah, predlogih za izboljšanje …). Poročilo mora podpisati dežurni učitelj in ga nato predati v tajništvo.
 13. Na razrednih urah skupaj z razrednikom analizirajo delo dežurnih učencev. Pogovorijo se o nastalih težavah, ki so se pojavile pri dežurstvu.
 14. Dežurni učenec mora prepisati snov, ki so jo obravnavali pri pouku in se pri sošolcih oziroma učiteljih pozanimati o predelani učni vsebini. Napisati mora tudi domačo nalogo.
(Visited 281 times, 1 visits today)
Dostopnost